Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Archive for the ‘Socjologia’ Category

Socjologia – aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie to proces wymagający skupienia uwagi (angażuje słuchacza – pełne zaangażowanie umysłu).

Cel słuchania – uzyskanie właściwych informacji, poznanie poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć i emocji.

Aktywne słuchanie przejawia się zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej
Potakiwanie, uśmiech, grymas na twarzy, aprobata, zdziwienie okazywane za pomocą wzroku – to niewerbalne sygnały świadczące o aktywnym słuchaniu.
Werbalnym przejawem aktywnego słuchania może być parafrazowanie wypowiedzi, zadawanie pytań, okazywanie empatii.
Umiejętność aktywnego słuchania jest niezwykle ważnym elementem w utrzymywaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

Umiejętność aktywnego słuchania w dużej mierze polega na kontrolowaniu i odpowiednim kierowaniu swoimi zachowaniami niewerbalnymi (mimiką, gestami).

Ważne jest:
– utrzymywanie kontaktu wzrokowego
– przejawianie zainteresowania tym, co mówi nasz rozmówca (np. odpowiednią gestykulacją)
– zachęcanie do rozmowy
– zadawanie dodatkowych pytań dotyczących tego, co mówi druga osoba
– krótkie powtarzanie niektórych elementów wypowiedzi rozmówcy, parafrazowanie
– powstrzymanie się od komentowania, udzielania rad
– wyrażanie tolerancji
– cierpliwość
– nie przerywanie rozmówcy jego wypowiedzi

Techniki słuchania
1. Podążanie – śledzenie wywodu rozmówcy poprzez sygnały niewerbalne oraz krótkie słowa i frazy (hm, co ty powiesz?, no co ty?)
2. Parafraza – ujmujemy we własne słowa to, co ktoś powiedział (jeśli cię dobrze zrozumiałam, to…, z tego, co mówisz wynika, że…, czy chodzi czy o to, że…, chcesz powiedzieć, że…)
3. Odzwierciedlanie – mówimy komuś, jakie naszym zdaniem są jego odczucia, dostrajamy się do niego postawą, tonem głosu, gestami
(jeżeli ktoś opowiada nam straszną historie mówimy: widzę, że jesteś bardzo zdenerwowana, lub – w przeciwnym wypadku – widzę, że jest pani zadowolona)
Postawą robimy gesty
4. Dowartościowanie – dajemy do zrozumienia, że to, co ktoś mówi jest niezwykle cenne (cieszę się, że wzięłaś sobie to do serca, świetnie ci idzie)
5. Dojaśnianie – próbujemy dowiedzieć się coś więcej za pomocą pytań (co dla ciebie to oznacza?)

Reklamy

Socjologia 02

Metodologia – ogólne aprobowane metody postępowania do zbierania dowodów naukowych
Metoda badawcza – ogół zastosowanych technik i sposobów badawczych. Inaczej – rzeczywisty sposób zbierania danych.

Technika badawcza – pewien złożony zespół reguł określających czynności i narzędzia, za pomocą, których badacz zbiera dane.
Najprostszą metodą badawczą jest obserwacja.
Obserwacja jest to proces polegający na dokonywaniu spostrzeżeń w celu odpowiedzi na dane pytania. Jest to proces planowy, praktyczny, celowy.
Celem są ludzie, ich wytwory, ich zachowania. Obserwujemy zachowania jednostek na tle zbiorowości, obserwujemy zachowania symboliczne.

Techniki obserwacyjne
– standaryzowane – opisywanie wyników w sposób ilościowy
– niestandaryzowane – opracowanie wyników w sposób jakościowy
– obserwacje w warunkach sztucznych
– obserwacje w warunkach naturalnych
– ukryte
– jawna z ukrycia, jawna nie z ukrycia
– uczestnicząca – bada osoba, która jest uczestnikiem badania (szpiegostwo)
– nie uczestnicząca
– ciągła (w przydatku, kiedy zjawiska nie dają się wyodrębnić)
– jednorazowa czasoprzestrzenna

Etapy przeprowadzania badania
– cel obserwacji
– przedmiot obserwacji
– wybór miejsca i czasu
– przygotowanie szczegółowych wytycznych do obserwacji
– przemyślenie sposobu zachowania obserwatorów
– przygotowanie techniczne
– zrobienie sprawozdania z obserwacji

1. ewidencyjno informacyjna – ogólny problem badawczy, cel i przedmiot obserwacji, dyspozycje do obserwacji, szkic sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca prowadzenia obserwacji, etc, kto i kiedy badanie sporządził
2. zasadnicza – opis zaobserwowanych wydarzeń, opis chronologiczny z datą i godziną. Należy ująć własne spostrzeżenia – interpretacja zachowań emocjonalnych
3. oceniająca część – oceniamy naszą pracę, czy wybraliśmy właściwy obiekt, czy wybraliśmy dobry czas, wnioski i sugestie

Przygotowanie obserwacji kontrolowanej
Na podstawie karty obserwacji, badaniu próbnym, sprawdzenie karty w badaniu,
Przygotowanie obserwatorów i eliminacja słabych obserwatorów.
Zalety – dostarcza ścisłych danych, pozwala usuną nadmiar danych, w przypadku obserwatorów niezależnych mamy pewność co do rzetelności i pewności danych
Wady – im dłuższa jest obserwacji, tym silniej obserwator identyfikuje się z celami grupy, ograniczony dostęp do innych zjawisk

Obserwator powinien być biektywny, spostrzegawczy, uczciwy, zdystansowany wobec obiektu, cierpliwy, musi stosować etykę zawodową, brak uprzedzeń, działać z litera prawa, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Typy wywiadu:
– wywiad jakościowy jest rozmową pomiędzy prowadzącym, a respondentem w trakcie, której prowadzący kładzie nacisk na pewne tematy i wyznacza ogólny kierunek rozmowy
– wywiad niestrukturyzowany (swobodny, otwarty) – prowadzący nie ma konkretnego zestawu pytań, lecz podąża za tematem dyskusji
 – wywiad częściowo ustrukturyzowany – zawiera dyspozycję, jakie zagadnienia powinny być poruszane
– wywiad ustrukturyzowany – prowadzący ma listę pytań, które ma zadać w określonej formie i w określonej kolejności, nie wolno mu wychodzić poza szablon pytań

Idealny terapeuta
– empatia, współodczuwanie
– pierwsze wrażenie, schludny wygląd, miła aparycja, uśmiech
– umiejętność auto-prezentacji (musi wyrażać szacunek dla respondenta, zapewnienie o tajemnicy)
– rzetelna i obiektywna
– umiejętność aktywnego słuchania
– emanować spokojem duchowym
– wyczucie taktu
– spokojny ton głosu
– umiejętność motywacji do rozmowy
– etyczny
– dystans społeczny i osobisty
– płeć ma znaczenie

Wskazówki:
1. Stosować dyktafon, uwalnia ręce, masz wszystkie informacje
2. Wybrać spokojne miejsce, gdzie można porozmawiać bez skrępowania
3. Koniecznie powiedz o celu wywiadu i ile on zajmie czasu. Trzymaj się tego czasu, nie wolno przedłużyć spotkania
4. Należy być zawsze grzecznym i uprzejmym
5. Należy być aktywnym słuchaczem, który nie ocenia respondenta
6. Uwarunkowanie wywiadu – jak wyglądało miejsce, jak osoba się zachowywała, itp.

Socjologia 01

Socjologia jest gałęzią nauk społecznych, zbioru dyscyplin naukowych, które badają naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty.
Socjologia jest naukowym badaniem zachowań i układów społecznych.

Socjologia bada naukowe badania zachowania człowieka, organizacje społeczeństw oraz zachodzące w nich interakcje.

Socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności jak na fragmenty większych całości.

Funkcje socjologii
– diagnostyczna
– apologetyczna (chwalenie)
– demaskatorska
– teoretyczna (zbieranie danych empirycznych i tworzenie teorii)
– prognostyczna

Teoria funkcjonalna – wszystko ma swoją funkcję, tworzy cały organizm
Teoria konfliktu – świat musi być pod kontrolą, zależności ludzkie
Teoria interakcji – jesteśmy tylko aktorami
Teoria wymiany (utylitarna) – nic się nie dzieje za darmo

%d blogerów lubi to: