Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

jakzoster

Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Dodatkowo za terapeutę zajęciowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – uznajemy osobę, która: – ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub – ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.

W chwili obecnej naukę zawodu można podjąć w policealnej szkole publicznej lub szkole z uprawnieniami publicznymi

– System stacjonarny dla młodzieży / dla dorosłych (wieczorowo)
– Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS oraz indeks i legitymacje szkolne uprawniającą do zniżek.
Organizuje i opłaca praktyki zawodowe.
Kształcenie prowadzone jest według programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. O nadaniu uprawnień decyduje kuratorium oświaty z terenu danego miasta.
Absolwent szkoły publicznej oraz tej z uprawnieniami może uzyskać państwowy dyplom technika przystępując po ukończeniu nauki do zewnętrznych egzaminów zawodowych.

Zanim wybierzesz szkołę, upewnij się, czy placówka ma uprawnienia szkoły publicznej

Kontrola w Kuratorium lub Wydziale Edukacji Urzędu Miasta nic nie kosztuje. Wystarczy przyjść albo zadzwonić, podać nazwę i adres szkoły. Szkoła medyczna musi mieć zezwolenie (wpis): – Kuratorium Oświaty – Ministerstwa Zdrowia

DEFINICJE

Szkoła policealna (Studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej, bądź w szkole policealnej publicznej, określa program MEN. Nauka na większości kierunków trwa dwa lata, czyli cztery semestry. W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka trwa jeden rok, czyli dwa semestry. W szkołach publicznych oraz szkołach z uprawnieniami szkół publicznych absolwenci otrzymują indeksy, legitymacje m.in. uprawniające do zniżek, a na koniec procesu kształcenia mogą podejść do zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego zdanie kończy się otrzymaniem tytułu technika w danym zawodzie lub tytułu równoważnego. Tylko kierunki dwuletnie mogą zakończyć się możliwością podejścia do państwowego egzaminu zawodowego. Dlatego dwuletni system kształcenia określa się mianem Studiów zawodowych. Szkoły policealne wydają również zaświadczenia do ZUS i WKU.

Szkoła dla dorosłych

Przez określenie „szkoła dla dorosłych” należy rozumieć szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, lub kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Trzeba wiedzieć, że w art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty, szkoła dla dorosłych została wyodrębniona jako specjalny rodzaj szkoły – z uwagi na kwalifikacje wiekowe, jakie muszą spełniać osoby, które do tej szkoły uczęszczają, ale także z uwagi na odrębną organizację kształcenia.

System: stacjonarny

Co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli oraz uczniów / studentów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) – typ publicznej (bezpłatnej) placówki w polskim szkolnictwie (najczęściej jest to zespół szkół) z wieloletnią tradycją, której zadaniem jest ustawiczne kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. Obecnie CKU są wypierane przez szkoły prywatne (najczęściej płatne).

Wpis do ewidencji (szkoły)

Wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty , a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia – także opinię tego ministra, o spełnieniu ustawowych wymagań.

Szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej ma prawo wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków szkolnych według wzorów określonych dla szkół publicznych. Musi jednak najpierw spełnić szereg warunków zapisanych w ustawie o systemie oświaty:

1. Realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie

2. Realizowanie zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu

3. Stosowanie zasady klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych

4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych

5. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

6. Zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: