Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Niepubliczne szkoły i placówki

W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne (art. 5 ust 1). Zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek publicznych jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. gmin, powiatów, samorządu województwa (art. 5 ust 5-6a). Jest jednocześnie realizacją konstytucyjnego prawa każdego obywatela RP do kształcenia się.

Szkoły i placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zakładanie szkół niepublicznych, prowadzenie ewidencji, uzyskiwanie uprawnień i dotacji szczegółowo ujmuje rozdział 8 ustawy.

Zgłoszenie do ewidencji powinno być sporządzone zgodnie z art. 82 ust 2 ustawy, przy czym:

• typ i rodzaj szkoły lub placówki winien być określony zgodnie z art. 2 i art. 9 ustawy

• profil kształcenia ogólno-zawodowego dotyczy liceum profilowanego

• nazwy zawodów w jakich szkoła będzie kształcić winny być zgodne z nazwami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ustalonej przez MEN (gdy szkoła ubiega się o uzyskanie uprawnień szkoły publicznej) lub w klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej dla potrzeb rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy

• informacja o warunkach lokalowych winna określić:

– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– realizacji innych zadań statutowych, w tym wyposażenie w pomoce dydaktyczne określone w programach uwzględniających podstawy programowe

– możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu

– informację o zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i pracy, potwierdzoną przez odpowiednie służby.

Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek dokonuje wpisu do ewidencji po analizie przedłożonej dokumentacji pod kątem zgodności z prawem oświatowym w tym zakresie (art.82 ust.2) w ciągu 30 dni oraz dostarcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji (art.82 ust.3).

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę obowiązana jest w ciągu 14 dni zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji , zmiany w danych zawartych we wpisie.

Jednostka samorządu terytorialnego wydaje kolejny dokument: zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji w pełnym brzmieniu z uwzględnieniem wniesionych zmian wraz z informacją w tym dokumencie, czego dotyczyła zmiana (należy określić punkt, w którym dokonano zmiany oraz przytoczyć jego poprzednią treść).

Jeśli zmiana we wpisie dotyczy szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej, a obszar zmiany ma związek z procesem kształcenia (np. zmiana bazy, zmiana miejsca realizacji zajęć dydaktycznych, wprowadzenie nowego zawodu) to wymagane jest uzyskanie ponowne pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Za działalność szkoły lub placówki, w tym za wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, na podstawie art. 5 ust. 7 odpowiada organ prowadzący, tj. w przypadku szkół niepublicznych osoba prowadząca.

Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 8). Przez uczęszczanie do niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum spełnia się obowiązek szkolny (art. 16 ust. 5).

Przez uczęszczanie do niepublicznej szkoły ponad-gimnazjalnej lub na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach niepublicznych posiadających akredytację lub w ramach działalności oświatowej, dla której osoby prowadzące uzyskały akredytację, (art. 16 ust. 5a) spełnia się obowiązek nauki.

W szkołach i placówkach działają następujące organy: rada pedagogiczna, gdy jest zatrudnionych co najmniej 3 nauczycieli (art. 40 ust. 1) i samorząd uczniowski, słuchaczy lub wychowanków (art. 3 pkt 11 i art. 55 ust.1).

Mogą działać organy: rada szkoły lub placówki (art. 50 ust 1) i rada rodziców (art. 53 ust 1).

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi znajdującymi się na obszarze danego województwa sprawuje Kurator Oświaty (art. 31 ust.1 pkt 1), w tym wykonuje zadania organu wyższego stopnia (w rozumieniu przepisów KPA) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawach szkół i placówek niepublicznych (art.31 ust.1 pkt.5).

Uprawnienia szkoły publicznej nadaje organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzącej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię Kuratora Oświaty, a w przypadku szkoły medycznej – także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy w trybie:

1) art. 82 ust. 2a, czyli z dniem rozpoczęcia działalności

2) art. 85 ust. 3, czyli po stwierdzeniu spełniania przez szkołę niepubliczną już funkcjonującą, nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej.

Pozytywna opinia Kuratora Oświaty, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, może być wydana w trybie:

1) art. 82 ust. 2a: jeżeli osoba ubiegająca się dołączy do wniosku informacje dotyczące przyszłego funkcjonowania szkoły, na podstawie których można stwierdzić, że szkoła

z dniem rozpoczęcia działalności będzie funkcjonować zgodnie z przepisami ustawy ,

w szczególności postanowieniami art. 7 ust. 3, to jest:

• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby

• określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły

• informację w oparciu o jakie programy nauczanie będzie realizowane

• statut szkoły

• plan nauczania opracowany w oparciu o ramowy plan nauczania szkoły publicznej danego typu

• dane dotyczące kwalifikacji nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole

• zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3,

2) art. 85 ust. 3: po stwierdzeniu w trybie nadzoru pedagogicznego spełniania przez szkołę postanowień art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Statut szkoły, opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, winien określać:

• nazwę szkoły (wskazane jest aby zawierała: słowo „niepubliczna”, „społeczna” lub „prywatna”, określenie typu szkoły i ewentualne wskazanie kierunku kształcenia)

• typ szkoły i rodzaj szkoły, określony zgodnie z art. 9 ust. 1, z uwzględnieniem przepisów art. 3 ustawy

• zadania wynikające z przepisów prawa i zadania statutowe

• osobę prowadzącą (prawną lub fizyczną), jej miejsce zamieszkania lub siedziby

• organy szkoły i jednoznacznie określony zakres ich zadań wynikających z ustawy oraz zasady rozstrzygania sporów między nimi

• organizację szkoły, w tym:

– jednoznacznie określony cykl kształcenia

– profil kształcenia (w przypadku liceum profilowanego)

– nazwy zawodów w jakich szkoła będzie kształcić – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

– wskazanie miejsca prowadzenia szkoły, w tym miejsca realizacji zajęć dydaktycznych

– informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i innych zadań statutowych a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu

– zasady przyjmowania uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem typu szkoły.

– terminy rozpoczęcia i zakończenia wymienionych zajęć i sesji egzaminacyjnych

– szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, opracowane z uwzględnieniem przepisów obowiązującego rozporządzenia MEN

• prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów (słuchaczy), w tym przypadki,

w których uczeń (słuchacz) może zostać skreślony z listy

• sposób uzyskiwania środków na działalność szkoły

 

Informacje w sprawie kwalifikacji nauczycieli powinny zawierać precyzyjne dane dotyczące kwalifikacji merytorycznych oraz przygotowania pedagogicznego nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole.

Poszerzenie zakresu kształcenia w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej, na podstawie art. 82 ust 5 (zgodnie z którym przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio) może nastąpić jedynie w trybie art. 82 ust. 2a, to jest z dniem rozpoczęcia poszerzonej działalności, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnienie warunków,

o których mowa w art. 7 ust. 3, lub określonych zgodnie z art. 86 ust 2. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: