Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych:

a) odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

b) do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

c) do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego

d) do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

2. Prawo do informacji:

a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji

b) o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej

c) w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody

d) o prawach pacjenta

e) o rodzaju i zakresie udzielnych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych

3. Prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez pacjenta

4. Prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji

5. Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia

6. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

7. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

8. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

9. Prawo do umierania w spokoju i godności

10. Prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym

11. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

12. Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

13. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

a) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

b) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

c) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu

14. Prawo do opieki duszpasterskiej

15. Prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie

16. Prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta

Reklamy
%d blogerów lubi to: