Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Archive for Marzec, 2013

Konspekt zajęć terapeutycznych

Konspekt zajęć terapeutycznych

1. TYTUŁ

–  dla kogo (imię i nazwisko), dla grupy pięciorga dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem lekkiego upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim w przedszkolu Krasnoludki w Zatorzu

– w jakim wieku (uczennica …..)

– z jakim rozpoznaniem lekarskim (PPP- poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

– gdzie przebywa (szkoła podstawowa z oddziałam integracyjnymi)

2. TEMAT

Karta okolicznościowa Wielkanocna, układanie życzeń

Liczba uczestników: pięć osób

Miejsce zajęć:

Czas trwania: 60 min.

3. FORMA

4. METODY i TECHNIKI

5. MARERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE (trzeba dobrze dopasować materiały do możliwości, wrażliwości i potrzeb na zajęciach, trzeba wszystko wymienić)

Środki dydaktyczne – pogadanka, demonstracja, pokaz, prezentacja, projekcja

6. CEL OGÓLNY – najlepiej jeden: wdrażanie do kultywowania tradycji,

(podnoszenie, aktywizowanie, usprawnianie, wdrażanie, podtrzymywanie, podtrzymanie, kształtowanie, poszerzanie, wzmacnianie, korygowanie)

7. CELE SZCZEGÓŁOWE: zna tradycje wielkanocne, rozpoznaje symbole wielkanocne, poszerzenie kreatywnego myślenia, rozwijanie percepcji ruchowo wzrokowej, rozpoznawanie kolorów, kształtów, poczucie sprawstwa (minimum 3 cele szczegółowe)

 

 

1

2

3

4

5

6

6

 

 

Czas

Czynności terapeuty

Czynności uczestnika

Cele działań terapeutycznych

Uwagi i wnioski

 

1

Część wstępna

10 min.

Powitanie

Zapoznanie z tematem zajęć

Powitanie

słucha

Bezpieczna, swobodna atmosfera,

Rozpoznaje wielkanocne symbole

 

Zwracanie uwagi na niebezpieczne narzędzia

BHP, wietrzenie, oświetlenie, zabezpieczenie niebezpiecznych narzędzi

2

Część zasadnicza

40 min.

Rozdanie materiałów, omówienie ich przeznaczenia,

Instrukcja działania, pokaz

Słucha, samodzielnie projektuje kartkę wielkanocną,

Wykonuje kartkę

 

Kreatywna twórczość, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie percepcji ruchowo wzrokowej, poznaje kolory i kształty

Estetyka pracy,

Prawidłowe rozmieszczenie dekoracyjnych kartki

Zachowanie bezpieczeństwa zajęć

3

Część końcowa

10 min.

Pochwalenie, podziękowanie, zachęta do aktywizacji, zrobić wystawę prac, pomoc w porządkowaniu miejsca prac

Porządkuje stanowisko pracy, prezentacja kartki

Poczucie sprawstwa, własnej wartości

Wspólne omówienie pracy

 

 

Jeżeli nie ma tabelki, trzeba to wszystko opisać szczegółowo!

POD TABELĄ MUSI BYĆ PODPIS TERAPEUTY!

 

Monitorowanie zajęć podczas prowadzenia; potem powinien być arkusz obserwacji.

Cele ogólne terapii zajęciowej:

  • 1.      Aktywizacja fizyczna
  • 2.      Aktywizacja psychiczna
  • 3.      Aktywizacja zawodowa
Reklamy

Medykalizacja

Medykalizacja – proces, w wyniku, którego naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka traktowane są jako problemy medyczne, wymagające medycznej diagnozy i kontroli, z położeniem naciskuna ryzyko, patologię i leczenie.

medyk2

Używanie narkotyków, palenie papierosów, nadmierne jedzenie, kradzieże w sklepach (kleptomania), zachowania seksualne, uprzedzenia rasowe, poglądy polityczne, żałoba, nieśmiałość, nieposłuszeństwo obywatelskie, samobójstwo, ciąża, narodziny, starość, śmierć – praktycznie wszystko może zostać uznane za chorobę albo symptom choroby. Pojawiają się coraz to nowe choroby jak syndrom chronicznego zmęczenia, fobia socjalna, małe piersi u kobiet, dysfunkcjonalność seksualna, łysienie, nowe choroby dziecięce, jak „nadpobudliwość” czy deficyt uwagi. Kult zdrowia, kult śmierci, itp.

medyk

Proces ekspansji medycyny podporządkowujący jurysdykcji medycyny rozległe obszary życia, poczynając od kontroli zwykłych funkcji ludzkiego organizmu, a skończywszy na problemach politycznych, moralnych i społecznych. U podstaw procesu medykalizacji leży wiara w nieograniczone możliwości medycyny w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, w tym tych mających rozległe uwarunkowania leżące poza rzeczywistym wpływem służby zdrowia. Konsekwencją tego procesu jest definiowanie problemów społecznych np. alkoholizmu, przede wszystkim w kategoriach medycznych i posługiwanie się leczeniem jako właściwym środkiem zaradczym. Tym samym próba rozwiązywania problemu zdrowotnego koncentruje się na likwidacji objawów, a nie przyczyn. Podobnie się ma sprawa z wieloma aspektami życia osobistego i społecznego, takimi jak planowanie i życie rodziny, czy sfera życia seksualnego. Stają się one przedmiotem medycznej ekspertyzy i interwencji. Związana z procesem medykalizacji dominacja profesjonalna stanowi znaczne zagrożenie dla promocji zdrowia. Powoduje ona bowiem to, że decyzje podejmowane w ochronie zdrowia na różnych szczeblach i w różnych obszarach jej organizacji podejmowane są z perspektywy korzyści medycyny naprawczej i nie sprzyjają wielosektorowym działaniom zapobiegawczym. { Z.Słońska }

medyk1

Koncerny farmaceutyczne traktują lekarzy tak, by ich najistotniejszą funkcją było przepisywanie leków. Mają oni działać jako ostatnie ogniwo „łańcucha żywieniowego” w kompleksie medyczno-przemysłowym, być dystrybutorami produktów, dostawcami leków do klienta, akwizytorami jednej z najbardziej zyskownych gałęzi przemysłu na naszej planecie. W całym tym przedsięwzięciu uczestniczą związki i stowarzyszenia lekarzy, również sponsorowane przez korporacje.

cycki

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych:

a) odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

b) do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

c) do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego

d) do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

2. Prawo do informacji:

a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji

b) o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej

c) w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody

d) o prawach pacjenta

e) o rodzaju i zakresie udzielnych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych

3. Prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez pacjenta

4. Prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji

5. Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia

6. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

7. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

8. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

9. Prawo do umierania w spokoju i godności

10. Prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym

11. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

12. Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

13. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

a) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

b) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

c) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu

14. Prawo do opieki duszpasterskiej

15. Prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie

16. Prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta

Patologia

Proces wymiany gazowej płuc i krwioobiegu.

Jeżeli krew nie dochodzi to następuje:

– Zawał serca
– Udar mózgu
– Martwica kończyn
– Zawał mięśni gładkich (nerki)
– Patologia układu krążenia
– Astma, odma,
– Miażdżyca,
– Marskość wątroby

Przepływ krwi niezbędny jest do życia; zabezpiecza wszystkie tkanki ciała. Celem jest dostarczanie tlenu, odżywianie i odtruwanie.

Układ krążenia to: serce, naczynia tętnicze i dożylne.

Niewydolność krążenia

Przed 70 rokiem życia 1-4% populacji, a po 70 roku już choruje 10 procent populacji, 50% nie przeżywa 5 lat. Zapobiegamy przez ruch i zastosowanie diety.

Niewydolność następuje przez uszkodzenie mięśnia sercowego
– Nadmierne ciśnienie
– Zaburzenia rytmu
– Zaburzenia metabolizmu

Antybiotyki stosuje się przy operacjach na sercu, przy ekstrakcji zęba.

Nadciśnienie tętnicze

Nie jest to jednostka chorobowa, można je leczyć farmakologicznie, skuteczność 30%
Ciśnienie powyżej 140-90 to już nadciśnienie – występuje wówczas uszkodzenie naczyń.
Nadciśnienie uszkadza wtórnie nerki, gruczoły endokrynne (np. nadczynność tarczycy).

Jak leczyć nadciśnienie? (za dużo adrenaliny)
Mechanizm nerwowy polega na zaburzonej równowadze pomiędzy produkcja hormonów o działaniu kurczącym i rozszerzającym naczynia.
Mechanizm endokrynologiczny – za mała ilość produkowanych hormonów adrenaliny i tyroksyny (hormon tarczycy)
Te hormony dostarczają do przysadki TSH (Tyreotropina, hormon tyreotropowy) i tarczyca otrzymuje za mało lub za dużo TSH.
Jak TSH jest podwyższone, to tarczyca jest niedoczynna, jak jest niskie to tarczyca produkuje nadmierne ilości.
Przysadka reguluje, jaka ilość hormonu powinno być.
To samo jest z nadnerczem.

Jak jest częstoskurcz, to należy masować sobie tętnicę szyjną. Mózg wówczas reguluje sobie ciśnienie. Za duży masaż może spowodować nawet omdlenie, bo spadnie ciśnienie.

Powikłania nadciśnienia tętniczego
– powikłania mózgowe (udar krwotoczny – wylew), udar niedokrwienny (zawał mózgu)
– nefropatia powoduje uszkodzenie tętnic nerkowych, co prowadzi do zaburzenia ukrwienia nerek; nie filtrują krwi i nie są wydolne.
Jak nie dopływa odpowiednia ilość krwi, to nerka wysyła sygnał (regulacja nerkowa).
Nerki mogą spowodować nadciśnienie (naczynia się kurczą).

Retinopatia to uszkodzenie tętnic siatkówki i nawet utrata wzroku.

Obrzęk płuc i niewydolność serca (prawa pompa serca pompuje do płuc, lewa pompuje na obwód, czyli do wszystkich innych tkanek) – mikrokrążenie w płucach powoduje, że tlen przechodzi do krwi i  wysyca się tlenem i wraca do innych narządów. Krew przy wysokim ciśnieniu powoduje obrzęk płuca (np. kaszel).

Nadciśnienie złośliwe to stan zagrożenia życia, ciśnienie rozkurczowe może przekraczać 140 mmHg, uszkadza tętnice, serce.

Mierząc ciśnienie – słychać pierwsze i ostatnie. Pompując mankiet tworzymy ciśnienie. Popuszczamy zaworek i ciśnienie spadnie do 180 Skurcz to pierwszy odczyt (ciśnienie tłoczenia krwi). Rozkurcz to ostatnie uderzenie (takie ciśnienie mamy cały czas). Ciśnienie dotyczy lewej komory serca.

%d blogerów lubi to: