Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Struktura społeczna to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Jest trwałym układem relacji między elementami społeczeństwa, do których zalicza się:
1. status społeczno-ekonomiczny – definiujemy jako pozycję osoby w systemie klasowym opartym na pewnym układzie czynników obejmujących bogactwo, władzę i prestiż
2. status przypisany – nadawany osobie przez społeczeństwo lub grupę na podstawie cech, na które nie ma ona wpływu: dziedzictwo, wiek, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne
3. status osiągany – pozycja społeczna zależna od cech, nad którymi jednostka ma określony zakres kontroli, jest funkcją indywidualnego wyboru, chociaż może być ograniczony przez liczbę dostępnych opcji, dóbr i zasobów społecznych
4. status dominujący – jest to główny status mający duże znaczenie dla tożsamości jednostki i jej społecznych interakcji:
– role społeczne
– pozycje (określa miejsce jednostki w strukturze społecznej)
– grupy
– organizacje
– wspólnoty terytorialne

Asertywność (definicja psychologiczna) – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz pośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

Elementy
– umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń
– umiejętność odmawiania w sposób nie uległy i nie raniący innych
– umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał
– świadomość siebie, swoich wad i zalet

Reakcja na:
– fakty
– opinie

LEPKA PODŁOGA – jest to termin opisujący zjawisko, w którym pracownicy nie maja możliwości awansu na wyższe stanowisko; dotyczy zwłaszcza zawodów o niskim statusie społecznym, szczególnie kobiet

SZKLANY SUFIT– niewidoczne bariery wynikające ze stereotypu lub kultury organizacyjnej firmy, utrudniające kobietom awans

SZKLANE RUCHOME SCHODY – termin odnoszący się do sytuacji uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobietę

Gender to cechy, atrybuty, oczekiwania i role społeczne przypisywane kobietom i mężczyznom przez szeroko rozumianą kulturę. Obecnie wykorzystywany do określenia płci kulturowej lub płci społecznej (w odróżnieniu od płci biologicznej). Gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej, gender nazywa się społeczno-kulturową tożsamością płciową.

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca (lub znacznie utrudniająca) jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych, uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.

– Bezdomni
– Alkoholicy
– Dzieci wychowujące się bez rodziców
– Byli więźniowie
– Niski status materialny
– Niepełnosprawni
– Bezrobotni
– Imigranci, inne społeczności kulturowe
– Margines społeczny
– Getta fizyczne, moralne, psychiczne

Reklamy
%d blogerów lubi to: