Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Psychologia

Grupa społeczna to dwie / trzy* lub więcej osób, które mają wspólny cel, poczucie przynależności, mają komunikację między sobą, normy grupowe obowiązujące w tej grupie.(nakazy i zakazy) regulamin (systemem norm i wartości).
Członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb.
{ * } W niektórych przypadkach zakłada się, że do utworzenia grupy społecznej wystarcza dwie osoby, jednakże dopiero przy trzech osobach występować może struktura społeczna i niektóre typy stosunków społecznych (m.in. tworzenie koalicji, opozycji, mediacji), kontroli społecznej.

Jedną z ważniejszych zmiennych określających grupę społeczną jest spójność grupy (spoistość), która określa grupę jako zintegrowaną całość, brak występowania klik oraz wysokim stopniem konformizmu jednostek wobec norm i celów grupowych. Zazwyczaj spójność jest najwyższa w grupach małych, ze względu na silniejszą kontrolę społeczna względem postaw, norm i wartości.
Powyżej 7 osób – spada efektywność grupy.

Zespół jest to grupa założona na pewien czas do wykonania pewnego zadania.

Kanały komunikacji
– Bezpośredni (gwiazda)
– Hierarchiczny
– Pośredni (łańcuch)

Struktura grupy – widać lidera, kozła ofiarnego

Role grupowe:
{ Każdy ma w danej grupie pewna rolę – błazen, lider, dziecko }
Praktyczny organizator
Naturalny lider
Człowiek akcji – lokomotywa (napędza grupę)
Siewca – myśliciel, generuje pomysły
Człowiek kontaktu – poszukiwacz źródeł, analizuje
Sędzia – krytyk wartościujący
Dusza zespołu
Perfekcjonista

Etapy rozwoju grupy

– formowanie (rozpoznanie sytuacji, cele, kontrakt-reguły, faza zależy od lidera)
  Określenie swoich oczekiwań oraz zapoznanie się z oczekiwaniami grupy
– burza (testowanie, badanie granic, do których można się posunąć, reakcje emocjonalne, polaryzacja opinii, fala oporu, ujawnienie różnic zdań, słuchanie, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie konfliktów
– normowanie (ustalenie pewnych norm, partnerstwo, współodpowiedzialność, wspólny cel, określenie zadań)
– wykonanie
– wygaszenie (etap następuje po wykonaniu zadania)

Reklamy